ബോധിസത്വൻമാരുടെ നാട്ടിൽ

1959 മാർച്ച് 17 ‘പൊട്ടാല പാലസ് ‘തിരക്കിലാണ്. അകമേ ശാന്തത കൈവരിച്ച എല്ലാ ലാമാമാരുടെയും കണ്ണുകളിൽ ആശങ്ക. ഏതു നിമിഷവും തങ്ങൾ അവിലോകിതേശ്വരന്റെ അവതാരം എന്നു കരുതുന്ന

Read more

സുന്ദരിയാണവൾ പരുന്തുംപാറ!

ഇടുക്കിയിലേക്കാണ് യാത്ര. ഇടുക്കിയുടെ ഹരിത മനോഹാരിതയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വർണ്ണനകൾ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം ഇടുക്കിയിലെ പ്രധാന വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ കാണുക എന്നതല്ല. മറിച്ച് അധികം

Read more

മഗ് രിബിന്റെ ചിറകടികള്‍

വ്യതിരക്തമായ ഒരു വിശ്വാസത്തെ ആത്മാവിലാവാഹിക്കാന്‍ സിംഹാസനം ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു രാജാധിരാജന്റെ ഐതിഹാസിക ചരിത്രത്തിന്റെ തിരുശേഷിപ്പാണ് ചേരമാന്‍ മസ്ജിദ്. ഭാരതത്തിനു ആദ്യമായി ഇസ്ലാമിന്‍റെ ശാന്തിയുടെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും വിശ്വപ്രേമത്തിന്റെയും സന്ദേശം

Read more

വിസ്മയിപ്പിച്ച് രാമക്കൽമേട്‌.

പരുന്തുംപാറയുടെ മനോഹര ദൃശ്യങ്ങൾ ഓർത്തുള്ള സുന്ദരനിദ്ര. ഇന്ന് യാത്ര രാമക്കൽമേട്ടിലേക്കാണ്. കുറവൻ കുറത്തി മലകളെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായി അവരെ കാണാൻ പോകുന്നു. യാത്രയിലെ ചർച്ചകളിൽ മുഴുവൻ പരുന്തുംപാറയായിരുന്നു.

Read more